Insolventie

Zit u in een regulier faillissement of een faillissement in zelfadministratie?
We ondersteunen en begeleiden u met deze extra hoeveelheid formulieren, planning en documentatie. Evenzo bij de verduidelijking van vorderingen en aansprakelijkheden in nauwe samenwerking met de curator / bewindvoerder. Herziening en aanpassing van de balans / winst- en verliesrekening voor een snelle opmaak van de jaarrekening en daarmee tevredenheid van de crediteuren.

Verder kunnen we ook de dagelijkse zakelijke taken op ons nemen om de normale gang van zaken te behouden.

Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten die ontstaan, neem dan contact met ons op.

Confinac